Voorgestelde Wet Bevorderen Zorgcontractering hindert patiënt in zoektocht naar ggz

0
240

Onvoldoende zorgaanbod

Dit voorjaar werd opnieuw bekend dat de wachtlijsten in de ggz verder toenemen: bijna 100.000 mensen wachten op ggz. Zolang dit probleem niet is opgelost, moeten we alle zorg – gecontracteerd en ongecontracteerd – beschikbaar houden voor iedereen. Vanwege de lange wachttijden, moeten mensen buiten het gecontracteerde aanbod op zoek naar zorg die past en wél beschikbaar is. En als zij die zorg dan eindelijk vinden, is het onacceptabel dat zij tegen hoge kosten aanlopen. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de vergoeding van ongecontracteerde zorg nog verder wordt verlaagd. En leidt ertoe dat zorgverzekeraars geen restitutiepolis meer aanbieden. Bepaalde groepen patiënten, bijvoorbeeld voor mensen met complex vroegkinderlijk trauma, zullen hierdoor hun zorg zelfs verliezen omdat zij de hoge kosten niet zelf kunnen vergoeden. Het standpunt van MIND is helder: zolang vraag en aanbod van zorg niet op elkaar aansluiten en er nog lange wachtlijsten zijn, is het onacceptabel om deze wet door te voeren.

Noodzakelijk recht op vrije artsenkeuze

Een deel van de aanbieders in de ggz, krijgen helemaal geen kans op een contract. Omzetplafonds, gemiddelde behandelkosten en gebrekkige mogelijkheden voor kleinere aanbieders om een contractbespreking te houden met zorgverzekeraars, spelen hierin een grote rol. MIND vindt dat ook ongecontracteerde zorg beschikbaar moet blijven en vergoed moet worden door de zorgverzekeraars. Juist voor ggz-patiënten is het van belang dat zij terecht kunnen bij een behandelaar die kwaliteit biedt, passend aanbod levert en waar zij vertrouwen in hebben. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het succes van de behandeling of therapie.

Uitwerking van deze wet slecht voor patiënten en burgers

Zorgverzekeraars hebben de maatschappelijke taak om voldoende, kwalitatief goede en toegankelijke zorg in te kopen. Ze hebben zorgplicht. Deze plicht houdt in dat iedere verzekerde binnen een redelijke tijd en afstand de zorg kan krijgen die nodig is. Wanneer niet genoeg gecontracteerde zorg beschikbaar is, moet ongecontracteerde zorg volledig worden vergoed. De voorgestelde wet beperkt de mogelijkheden van individuele patiënten om in het uiterste geval via de rechtervergoeding van zorgkosten af te dwingen. En geeft zo zorgverzekeraars nog meer macht in een falend zorgstelsel.

Dit is een voorbeeld van een wet, zo stelt MIND,  die voor de burger, patiënt zeer slecht uitpakt. Vooral voor mensen met vroegkinderlijk trauma, complexe aandoeningen. Als dit doorgaat komt de patiënt voor hoge zorgkosten te staan, en hindert dit om zorg te vragen (het zogenoemde hinderpaalcriterium). Dit zal leiden tot zorgmijding en tot verergering van de aandoening, met crisissituaties en mogelijk suïcidaliteit tot gevolg.

Handhaaf de zorgplicht

Gezien de te lange wachttijden in de ggz, voldoen verzekeraars niet aan de zorgplicht. In plaats van sturing op contractering, vragen wij de overheid om op te treden als niet aan de zorgplicht wordt voldaan. Niet alleen MIND, ook de Consumentenbond, de Bevlogen Huisartsen, Stichting Vrije Artsen Keuze en stichting Recht op ggz wijzen op de zorgplicht en vragen de Nederlandse Zorgautoriteit om strenger te handhaven.

Minister aan zet

MIND wijst de Kamer op bovenstaande gevolgen van de voorgestelde wet en alle eerder ingediende moties over vrije artsenkeuze, artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. We hopen dat de nieuwe minister Fleur Agema erkent dat het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering” in strijd is met de vrije artsenkeuze (artikel 13 zorgverzekeringswet) en deze schrapt in de uitwerking van haar regeerprogramma.

Bron: mindplatform.nl